Zápočet  v kombinovaném studiu je udělován za plnou docházku a využití testové baterie Unifittest (6-60).

  • V případě plné docházky je nutné otestovat 10 osob bez kaliperace.
  • V případě neúplné docházky je nutno otestovat 20 osob bez kaliperace.
  • V případě absence na výuce je nutno otestovat 20 osob včetně kaliperace.

Každá testovaná osoba musí podepsat informovaný souhlas, v případě nezletilých osob podepíše informovaný souhlas zákonný zástupce (rodič). 

Informovaný souhlas musí být vytištěn oboustranně na jeden list papíru. V případě jednostranného tisku na dva listy musí být podepsány oba listy. Podepsané originály (v případě, že jste tak neučinili ve výuce) odevzdejte na sekretariát Katedry základů kinantropologie a humanitních věd paní Mgr. Vostatkové (H231).

Manuál testové baterie Unifittest (6-60)

Formulář pro sběr výsledků testové baterie Unifittest (6-60)

Z průběhu testování pořiďte krátký videozáznam, byste v případě nejasností mohli doložit, jak testování probíhalo!

Zkouška má formu písemného testu s dvaceti otevřenými otázkami, které jsou hodnoceny ručně. Za každou otázku lze získat 1 bod, když je zodpovězena úplně správně, či 0,5 bodu, když je zodpovězena částečně správně. Pro úspěšné zvládnutí testu je nutno získat 13 bodů, resp. 12,5 bodu, aby to nemuselo být nikomu líto, že mu to uniklo jen 0,5 bodu.

Doporučená literatura

Okruhy otázek ke zkoušce